Prin continuarea folosirii acestui site, declar că sunt de acord ca Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii / Fondul de Garantare a Creditului Rural / Fondul Român de Contragarantare să fie autorizat, prin structurile sale, să proceseze datele mele în cererea pentru înregistrarea IMM în Programul Naţional IMM Invest România.

FNGCIMM SA IFN, FGCR IFN SA și FRC SA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în strictă conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Folosim cookie-uri în scopul personalizării conținutului, analizei traficului și analizei informațiilor privind modul în care folosiți website-ul nostru. În cazul în care doriți să continuați navigarea pe website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie. Prelucrarea acestor date este necesară pentru inițierea relației de afaceri cu dumneavoastră și pentru respectarea prevederilor legale aplicabile domeniului nostru de activitate. Pentru mai multe informații privind modul în care prelucrăm datele cu caracter personal vă invităm să accesați:

https://www.fngcimm.ro/info/politica-de-utilizare-a-cookieurilor
https://www.fngcimm.ro/info/date-cu-caracter-personal
http://www.fgcr.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri
http://www.fgcr.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal
https://contragarantare.ro/politica-de-cookie/
https://contragarantare.ro/regulament-general-de-protectia-datelor/
Important!
Pentru evitarea diverselor probleme tehnice vă sugerăm să evitați utilizarea unor adrese de e-mail aferente domeniilor YAHOO.* și FREEMAIL.HU, la înscrierea în portalul www.imminvest.ro. Ulterior înscrierii, verificați primirea răspunsurilor și în folderele Spam sau Junk. Termenul orientativ de răspuns este de 48 de ore.
Dacă întâmpinați probleme de natură tehnică, vă rugam să ne semnalati aspectele sesizate, la urmatoarele adrese de e-mail, în funcție de instituția cu care doriți să colaborați în vederea obținerii garantiei:
imminvest@fngcimm.ro – pentru FNGCIMM, Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri;
agroinvest@fgcr.ro – penru FGCR, Fondul de Garantare a Creditului Rural;
innovation@contragarantare.ro – pentru FRC, Fondul Raman de Contragarantare.
Atașați mesajului dvs un print screen cu eroarea tehnică si certificatul de înregistrare al societății.
Schema de Ajutor de Stat IMM INVEST PLUS 2023

Pentru depășirea dificultăților economice create de invazia Rusiei asupra Ucrainei, Guvernul României a publicat ordonanța de urgență privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS și componentele acesteia – Imm România Plus, Agro Plus, Imm Prod Plus, Construct Plus, Rural Plus, și Innovation Plus. Descarcă O.U.G. privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS (pdf)

Caracteristicile generale ale Schemei de Ajutor de Stat IMM INVEST PLUS

 • Procentul de garantare este de maximum 90% din valoarea împrumutului.
 • Valorile maxime ale creditelor
  • 5 milioane pentru capital de lucru
  • 10 milioane lei pentru proiectele de investiții
 • Durata maximă a finanțărilor este de 72 de luni pentru creditele de investiții și de 36 luni pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru.
 • Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăși 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii și pisciculturii.
 • Pentru creditele de investiții, la solicitarea beneficiarilor, instituțiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare o perioadă de grație de maximum 18 luni la rambursarea principalului.
 • Valoarea granturilor se situează în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, și a dobânzilor aferente acordate pe o perioadă de maximum 12 luni.
 • Grantul acordat unui beneficiar nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de:
  • 2.250.000 Euro/întreprindere/UAT
  • 280.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare
  • 335.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii și pescuitului.
 • Dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și investițiilor sunt subvenționate 100% pe o perioadă de 12 luni de către Ministerul Finanțelor, cu excepția celor acordate beneficiarilor componentei Agro Plus.

Componenta IMM ROMÂNIA PLUS este destinată susținerii întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv start-up-urilor. Programul are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie de către instituțiile de credit, cu excepția activităților cuprinse în cadrul celorlalte componente, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Rural Plus, Innovation Plus.

BENEFICIARI ELIGIBILI: Beneficiarul schemei de ajutor de stat IMM ROMÂNIA PLUS este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 31/1990, cu modificările și completările ulteriore, OUG 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, Legea 1/2005 cu modificările și completările ulterioare sau OUG 6/2011, Legea 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii așa cum sunt reglementați prin legea nr. 287/2009 cu modificările și completările ulterioare și de formele de organizare a prefesiilor liberale.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. pentru creditele de investiții:achiziție de echipamente/mașini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe; achiziție de active necorporale aferente investiției software/licente pentru programe/brevete; achiziție de spațiu de producție/servicii/comercial/terenuri pentru construcție/agricultură: construcție de spații de producție/servicii/spații comerciale; cheltuieli de reparații capitale, modernizări spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiție, inclusiv TVA;
 2. pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru:cheltuieli de aprovizionare/producție/desfacere; cheltuieli de executare de lucrări și/sau de prestare de servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare de stocuri; cheltuieli de întreținere, reparații curente spații de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente; cheltuieli cu salarii și asimilate; cheltuieli cu chirii/utilități; plată impozite/taxe/contribuții/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit și pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiția ca acestea să fie autorizate potrivit Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului În acest caz, instituția de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziție de beneficiar, în are, la secțiunea „sedii/activități autorizate”, să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile;
 3. cheltuielile de refinanțare a altor credite pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru investiții, cheltuielile destinate achiziției de părti sociale și acțiuni.

Componenta AGRO PLUS este dedicată susținerii întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, inclusiv start-upuri, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar. Programul are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie. Beneficiarii componentei Agro Plus din domeniul agriculturii primare, pescuitului și acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanției acordate, pe toată durata de valabilitate a garanției acordate, dar nu beneficiază de dobândă finanțată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat.

BENEFICIARI ELIGIBILI: Beneficiarul schemei de ajutor de stat AGRO PLUS este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea 31/1990, OUG 44/2008, Legea 1/2005 sau OUG 6/2011, cu modificările si completările ulterioare, după caz, fermier și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Legea 346/2004), sau condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii (art. 3 alin. (2) din Legea 287/2009), asociație agricolă (Legea 36/1991/Legea 566/2004), grupurile de producători recunoscute conform OG 37/ 2005.

CHELTUIELI ELIGIBILE:
Pentru componenta AGRO PLUS, cheltuielile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat sunt similare cu cele prevăzute la IMM ROMÂNIA PLUS, aferente beneficiarilor care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii primare, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, precum și de către întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, pentru următoarele obiective: încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție; reconversia de la intermediere la producție; digitalizarea activității; alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție.

BENEFICIARI ELIGIBILI: Beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul economic care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 44/2008, Legea nr. 1/2005, sau OUG nr. 6/2011, aprobate cu modificările și completările ulterioare, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. achiziția de echipamente și utilaje inclusiv TVA, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
 2. achiziția, amenajarea de terenuri și achiziția/construcția de hale destinate producției inclusiv TVA;
 3. achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;
 4. achiziția de echipamente, în vederea alinierii la obiectivele de mediu, care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare inclusiv TVA;
 5. finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale și mărfuri, cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuții, alte sume datorate bugetului general consolidat, în cazul companiilor producătoare care dețin/nu dețin propriile lanțuri de distribuție și pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție;
 6. cheltuielile de refinanțare a altor credite pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru investiții, cheltuielile destinate achiziției de părți sociale și acțiuni.

Componenta CONSTRUCT PLUS este destinată proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor și UAT-uri, cu două subcomponente:

 1. subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri;
 2. subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru UAT-uri, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor

BENEFICIARI ELIGIBILI:

 1. Beneficiarul este operatorul economic care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 44/2008, Legea nr. 1/2005 sau OUG nr. 6/2011, aprobate cu modificările și completările ulterioare, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv start-upuri, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, precum și arhitecții, așa cum sunt reglementați în Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv birourile individuale de arhitectură;
 2. Beneficiarul UAT este municipiul, orasul, comuna care are proiecte ce presupun finanțarea unor activități în domeniul construcțiilor.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 1. achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcțiilor necesare proiectelor de construcții, și anume:
 2. construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, sedii sociale, puncte de lucru, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții:
 3. achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a beneficiarilor care derulează contracte în sectorul construcții:
 4. achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu, care să genereze eficiența consumului propriu panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 5. finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții și cheltuieli pentru executarea lucrărilor aferente activităților de construcții, pentru combustibil, energie și alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie care derulează contracte în sectorul construcțiilor;
 6. plata salariilor, cheltuieli cu impozite, taxe, contribuții, alte sume datorate bugetului general consolidat, pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie care derulează contracte în sectorul construcțiilor;
 7. achiziția de acțiuni și părți sociale.

Pentru mai multe informații privind Schema de Ajutor de Stat IMM PLUS şi componentele acesteia – IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, vizitați site-urile: www.fngcimm.ro, www.fgcr.ro sau www.frc.ro.

Înscrierea în oricare dintre componentele IMM PLUS:

 1. Descărcați declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (declarația IMM)
 2. Completați declarația IMM sau după caz, declarația privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.
 3. Încărcați în aplicație declarația, semnată electronic cu certificat digital sau semnată olograf și apoi scanată în format PDF.

Descarcă declarația IMM (docx)
Descarcă declarație privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar (docx)
Descarcă Instrucțiuni completare declarație IMM (pdf)
Descarcă model declarație IMM AUTONOM 31.12.2018 (pdf)
Descarcă model declarație IMM AUTONOM 31.12.2019 (pdf)
Descarcă model declarație IMM ÎNTREPRINDERI LEGATE 31.12.2018 (pdf)
Descarcă model declarație IMM ÎNTREPRINDERI LEGATE 31.12.2019 (pdf)
Descarcă ghidul IMM Invest (pdf)
Descarcă ghidul AGRO IMM Invest (pdf)
Descarcă ghidul IMMPROD (pdf)
Descarcă ghidul GARANT CONSTRUCT (pdf)
PLUS: Descarcă întrebări frecvente AGRO PLUS 2024(pdf)
PLUS: Descarcă întrebări frecvente CONSTRUCT PLUS 2024 (pdf)
PLUS: Descarcă întrebări frecvente IMM ROMANIA PLUS (pdf)
PLUS: Descarcă întrebări frecvente IMM PROD PLUS 2024 (pdf)